grease cap nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease cap nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease cap giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease cap.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grease cap

    * kỹ thuật

    ô tô:

    nắp tra mỡ