grease-box nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease-box nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease-box giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease-box.

Từ điển Anh Việt

  • grease-box

    /'gri:sbɔks/

    * danh từ

    bầu dầu, bầu tra mỡ