grease-gun nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease-gun nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease-gun giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease-gun.

Từ điển Anh Việt

 • grease-gun

  /'gri:sgʌn/

  * danh từ

  ống bơm mỡ vào máy

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • grease-gun

  a hand-operated pump that resembles a revolver; forces grease into parts of a machine

  Synonyms: gun