grease catch nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease catch nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease catch giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease catch.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grease catch

    * kinh tế

    bình gom dầu