grease catcher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

grease catcher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm grease catcher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của grease catcher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • grease catcher

    * kỹ thuật

    thiết bị tách dầu mỡ