soil set nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soil set nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soil set giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soil set.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • soil set

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lớp vữa đất