soil test nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

soil test nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm soil test giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của soil test.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • soil test

    * kỹ thuật

    sự thí nghiệm đất

    xây dựng:

    thí nghiệm đất