territory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

territory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm territory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của territory.

Từ điển Anh Việt

 • territory

  /'teritəri/

  * danh từ

  đất đai, địa hạt, lãnh thổ

  khu vực, vùng, miền

  (Territory) (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hạt (vùng chưa được hưởng những quyền lợi như một bang)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • territory

  * kinh tế

  khu vực

  lãnh thổ

  * kỹ thuật

  khu đất

  khu vực

  lãnh thổ

  vùng đất

  hóa học & vật liệu:

  địa phận lãnh thổ

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • territory

  an area of knowledge or interest

  his questions covered a lot of territory

  the geographical area under the jurisdiction of a sovereign state

  American troops were stationed on Japanese soil

  Synonyms: soil

  Similar:

  district: a region marked off for administrative or other purposes

  Synonyms: territorial dominion, dominion