territory information nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

territory information nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm territory information giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của territory information.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • territory information

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    thông tin cấp ba

    thông tin khu vực