territory planning nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

territory planning nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm territory planning giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của territory planning.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • territory planning

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    quy hoạch lãnh thổ