district nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

district nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm district giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của district.

Từ điển Anh Việt

 • district

  /'distrikt/

  * danh từ

  địa hạt, khu vực, quận, huyện, khu

  vùng, miền

  the lake district: vùng hồ (ở miền bắc nước Anh)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) khu vực bầu cử

  (tôn giáo) giáo khu nhỏ

  * định ngữ

  thuộc địa hạt, thuộc quận, thuộc huyện, thuộc khu; thuộc giáo khu nhỏ

  district council: hội đồng quận

  a district visistor: bà phước của giáo khu nhỏ (chuyên đi thăm những gia đình nghèo, chăm lo việc từ thiện, cứu tế...)

  * ngoại động từ

  chia thành địa hạt, chia thành khu vực, chia thành quận, chia thành huyện, chia thành khu

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • district

  * kỹ thuật

  huyện

  khu

  khu đất

  khu vực

  phường

  vùng

  cơ khí & công trình:

  địa hạt

  miền quận

  xây dựng:

  quận

Từ điển Anh Anh - Wordnet