begrime nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

begrime nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm begrime giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của begrime.

Từ điển Anh Việt

  • begrime

    /bi'graim/

    * ngoại động từ

    làm nhọ nhem

Từ điển Anh Anh - Wordnet