figure nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

figure nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm figure giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của figure.

Từ điển Anh Việt

 • figure

  /'figə/

  * danh từ

  hình dáng

  to keep one's figure: giữ được dáng người thon

  (toán học) hình

  hình ảnh, hình vẽ minh hoạ ((viết tắt) fig); vật tượng trưng, vật điển hình, vật giống

  nhân vật

  a person of figure: nhân vật nổi tiếng

  an important figure: nhân vật quan trọng

  sơ đồ

  lá số tử vi

  to cast a figure: lấy số tử vi

  con số

  double figures: những số gồm hai con số

  (số nhiều) số học; sự tính toán bằng con số

  to have a poor head for figures: rất dốt số học, rất dốt tính

  số tiền

  to get something at a low figure: mua cái gì rẻ

  to get something at a high figure: mua cái gì đắt

  (ngôn ngữ học) hình thái tu từ

  (triết học) giả thiết

  (âm nhạc) hình nhịp điệu

  hình múa (trong điệu nhảy, trượt băng...)

  a figure of fan

  người lố lăng

  to make (cut) a brilliant figure

  gây cảm tưởng rất tốt; chói lọi

  to make (cut) a poor figure

  gây cảm tưởng xoàng

  * ngoại động từ

  hình dung, miêu tả (bằng sơ đồ, bằng nét vẽ); mường tượng, tưởng tượng

  to figure something to oneself: tưởng tượng ra điều gì

  tưởng tượng, làm điển hình cho

  trang trí hình vẽ

  đánh số, ghi giá

  * nội động từ

  tính toán

  to figure out at 45d: tính ra là 45 đồng

  có tên tuổi, có vai vế

  Nguyen Van Troi figures in history: Nguyễn Văn Trỗi nay có tên trong lịch sử

  làm tính

  to figure as

  được coi như là; đóng vai trò của

  to figure on

  trông đợi ở (cái gì)

  tính toán

  to figure out

  tính toán

  hiểu, quan niệm

  đoán, tìm hiểu, luận ra

  to figure up

  tổng cộng, tính số lượng (cái gì)

  I figure it like this

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (thông tục) theo tôi hiểu điều đó là như thế này

 • figure

  hình; ký hiệu, dấu hiệu (của chữ số); hệ số; hình vẽ; biểu đồ

  in round f.s lấy tròn, quy tròn

  f. of noise hệ số ồn

  f. of syllogism (logic học) cách của tam đoạn luận

  circumscribed f. hình ngoại tiếp

  congruent f.s hình tương đẳng

  correlative f. hình đối xạ

  geometric f. hình hình học

  homothetic f.s hình vị tự

  identical f.s các hình đồng nhất

  inscribed f. hình nội tiếp

  percpective f. hình phối cảnh

  plane f. hình phẳng

  polar reciprocal f.s hình đối cực

  projecting f. hình chiếu ảnh

  radially related f.s (hình học) các hình vị tự

  reciprocal f. hình thuận nghịch

  significant f. chữ số có nghĩa

  similar f.s các hình đồng dạng

  squarable f. hình cầu phương được

  symmetric f. hình đối xứng

  vertex f. hình đỉnh

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • figure

  * kinh tế

  hình ảnh

  hình dáng

  * kỹ thuật

  ảnh ký tự

  bản vẽ minh họa

  biểu đồ

  chữ số

  đánh số

  hệ số

  hình

  hình dáng

  hình dạng

  hình ký tự

  hình minh họa

  hình vẽ

  ký hiệu

  mặt ký tự

  số

  sơ đồ

  sự đánh số

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • figure

  a diagram or picture illustrating textual material

  the area covered can be seen from Figure 2

  Synonyms: fig

  a model of a bodily form (especially of a person)

  he made a figure of Santa Claus

  a combination of points and lines and planes that form a visible palpable shape

  an amount of money expressed numerically

  a figure of $17 was suggested

  the impression produced by a person

  he cut a fine figure

  a heroic figure

  a unitary percept having structure and coherence that is the object of attention and that stands out against a ground

  Antonyms: ground

  a predetermined set of movements in dancing or skating

  she made the best score on compulsory figures

  be or play a part of or in

  Elections figure prominently in every government program

  How do the elections figure in the current pattern of internal politics?

  Synonyms: enter

  understand

  He didn't figure her

  Similar:

  human body: alternative names for the body of a human being

  Leonardo studied the human body

  he has a strong physique

  the spirit is willing but the flesh is weak

  Synonyms: physical body, material body, soma, build, physique, anatomy, shape, bod, chassis, frame, form, flesh

  digit: one of the elements that collectively form a system of numeration

  0 and 1 are digits

  name: a well-known or notable person

  they studied all the great names in the history of France

  she is an important figure in modern music

  Synonyms: public figure

  number: the property possessed by a sum or total or indefinite quantity of units or individuals

  he had a number of chores to do

  the number of parameters is small

  the figure was about a thousand

  trope: language used in a figurative or nonliteral sense

  Synonyms: figure of speech, image

  design: a decorative or artistic work

  the coach had a design on the doors

  Synonyms: pattern

  calculate: judge to be probable

  Synonyms: estimate, reckon, count on, forecast

  visualize: imagine; conceive of; see in one's mind

  I can't see him on horseback!

  I can see what will happen

  I can see a risk in this strategy

  Synonyms: visualise, envision, project, fancy, see, picture, image

  calculate: make a mathematical calculation or computation

  Synonyms: cipher, cypher, compute, work out, reckon