name nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

name nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm name giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của name.

Từ điển Anh Việt

 • name

  /neim/

  * danh từ

  tên, danh

  maiden name: tên thời con gái

  I know him only by name: tôi chỉ biết tên ông ta

  under the name of: mang tên, lấy tên

  in the name of: nhân danh; vì, vì quyền lợi của

  in the name of the law: nhân danh luật pháp

  in one's own name: nhân danh cá nhân; vì mình, vì quyền lợi bản thân

  to call someone names: réo đủ các thứ tên ra mà chửi rủa ai

  danh nghĩa

  a king in name: vua trên danh nghĩa

  (chỉ số ít) tiếng, tiếng tăm, danh tiếng

  to make a name: nổi tiếng

  to have a good name: có tiếng tốt

  to have a name for courage: nổi tiếng là dũng cảm

  danh nhân

  the great names of history: những danh nhân trong lịch sử

  dòng họ

  the last of the Mac Donalds' name: người cuối cùng của dòng họ Mác-Đô-nan

  to give it a name

  muốn (uống rượu, được món quà...) gì thì nói ra

  to have not a penny to one's name

  không có một đồng xu dính túi

  * ngoại động từ

  đặt tên; gọi tên

  can you name all the flowers in this garden?: anh có thể nói tên được tất cả các loại hoa trong vườn này không?

  định rõ; nói rõ

  to name the day: định rõ ngày; định rõ ngày cưới (người con gái)

  name a price: hây nói giá đi, hây cho giá đi

  chỉ định, bổ nhiệm

  to be named for: được bổ nhiệm làm (chức vụ gì...)

  to name after; (Mỹ) to name for (from)

  đặt theo tên (của người nào)

  the town was named after Lenin: thành phố được đặt tên là Lê-nin

  not to be named on (in) the same day with

  không thể sánh với, không thể để ngang hàng với

  he is not to be named on the same day with his brother: nó không thể nào sánh với anh nó được

 • name

  tên gọi // gọi là, cho tên

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • name

  * kinh tế

  người bảo hiểm chỉ hữu danh

  * kỹ thuật

  tiêu đề

  toán & tin:

  cho tên

  gọi là

  tên gọi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • name

  a language unit by which a person or thing is known

  his name really is George Washington

  those are two names for the same thing

  a person's reputation

  he wanted to protect his good name

  family based on male descent

  he had no sons and there was no one to carry on his name

  Synonyms: gens

  a well-known or notable person

  they studied all the great names in the history of France

  she is an important figure in modern music

  Synonyms: figure, public figure

  by the sanction or authority of

  halt in the name of the law

  a defamatory or abusive word or phrase

  Synonyms: epithet

  assign a specified (usually proper) proper name to

  They named their son David

  The new school was named after the famous Civil Rights leader

  Synonyms: call

  give the name or identifying characteristics of; refer to by name or some other identifying characteristic property

  Many senators were named in connection with the scandal

  The almanac identifies the auspicious months

  Synonyms: identify

  charge with a function; charge to be

  She was named Head of the Committee

  She was made president of the club

  Synonyms: nominate, make

  mention and identify by name

  name your accomplices!

  Similar:

  appoint: create and charge with a task or function

  nominate a committee

  Synonyms: nominate, constitute

  mention: make reference to

  His name was mentioned in connection with the invention

  Synonyms: advert, bring up, cite, refer

  identify: identify as in botany or biology, for example

  Synonyms: discover, key, key out, distinguish, describe

  list: give or make a list of; name individually; give the names of

  List the states west of the Mississippi

  diagnose: determine or distinguish the nature of a problem or an illness through a diagnostic analysis