nominate nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

nominate nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm nominate giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của nominate.

Từ điển Anh Việt

 • nominate

  /'nɔmineit/

  * ngoại động từ

  chỉ định, chọn, bổ nhiệm

  to nominate someone to (for) a post: chỉ định (bổ nhiệm) ai giữ một chức vụ

  giới thiệu, cử

  Nominating Convention

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) hội nghị đề cử người ra tranh ghế tổng thống

  gọi tên, đặt tên, mệnh danh

  (từ hiếm,nghĩa hiếm) định (nơi gặp gỡ, ngày...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • nominate

  * kinh tế

  bổ nhiệm (ai vào chức vụ gì)

  chỉ định

  đề cử

  giới thiệu

  giới thiệu đề cử

  * kỹ thuật

  đề cử

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • nominate

  propose as a candidate for some honor

  Synonyms: put up, put forward

  put forward; nominate for appointment to an office or for an honor or position

  The President nominated her as head of the Civil Rights Commission

  Synonyms: propose

  Similar:

  name: charge with a function; charge to be

  She was named Head of the Committee

  She was made president of the club

  Synonyms: make

  appoint: create and charge with a task or function

  nominate a committee

  Synonyms: name, constitute