appoint nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

appoint nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm appoint giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của appoint.

Từ điển Anh Việt

 • appoint

  /ə'pɔint/

  * ngoại động từ

  bổ, bổ nhiệm; chỉ định, chọn; lập

  to appoint someone [to be] director: bổ nhiệm ai làm giám đốc

  to appoint someone to do something: chỉ định ai làm việc gì

  to appoint a commitee: lập một uỷ ban

  định, hẹn (ngày, giờ...)

  to appoint a day to meet: định ngày gặp nhau

  quy định

  to appoint that it should be done: quy định sẽ phải làm xong việc ấy

  (thường) dạng bị động trang bị, thiết bị

  the troops were badly appointed: quân đội được trang bị tồi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • appoint

  * kinh tế

  bổ nhiệm

  chỉ định

  * kỹ thuật

  bổ nhiệm

  chỉ định

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • appoint

  create and charge with a task or function

  nominate a committee

  Synonyms: name, nominate, constitute

  assign a duty, responsibility or obligation to

  He was appointed deputy manager

  She was charged with supervising the creation of a concordance

  Synonyms: charge

  furnish

  a beautifully appointed house