make nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

make nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm make giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của make.

Từ điển Anh Việt

 • make

  /meik/

  * danh từ

  hình dáng, cấu tạo (của một vật); kiểu (quần áo); tầm vóc, dáng, tư thế (người)

  sự chế nhạo

  Vietnamese make: chế tạo ở Việt Nam

  is this your own make?: cái này có phải tự anh làm lấy không?

  (điện học) công tắc, cái ngắt điện

  to be on the make

  (thông tục) thích làm giàu

  đang tăng, đang tiến

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) đang tìm người để ăn nằm với

  * ngoại động từ

  làm, chế tạo

  to make bread: làm bánh

  to make verse: làm thơ

  made in Vietnamese: chế tạo ở Việt Nam

  made of ivory: làm bằng ngà

  sắp đặt, xếp đặt, dọn, thu dọn, sửa soạn, chuẩn bị

  to make the bed: dọn giường

  to make tea: pha trà

  kiếm được, thu

  to make money: kiếm tiền

  to make a profit: kiếm lãi

  to make good marks at school: được điểm tốt ở trường

  làm, gây ra

  to make a noise: làm ồn

  làm, thực hiện, thi hành

  to make one's bow: cúi đầu chào

  to make a journey: làm một cuộc hành trình

  khiến cho, làm cho

  to make somebody happy: làm cho ai sung sướng

  bắt, bắt buộc

  make him repeat it: bắt hắn ta phải nhắc đi nhắc lại điều đó

  phong, bổ nhiệm, lập, tôn

  they wanted to make him president: họ muốn tôn ông ta lên làm chủ tịch

  ước lượng, đánh giá, định giá, kết luận

  to make the distance at 10 miles: ước lượng quâng đường ấy độ 10 dặm

  đến; tới; (hàng hải) trông thấy

  to make the land: trông thấy đất liền

  the train leaves at 7.35, can we make it?: xe lửa khởi hành vào hồi 7 giờ 35, không biết chúng tôi có thể đến kịp không?

  hoàn thành, đạt được, làm được, đi được

  to make 30 kilometers an hour: đi được 30 kilômét một giờ

  thành, là, bằng

  two and two make four: hai cộng với hai là bốn

  trở thành, trở nên

  if you work hard you will make a good teacher: nếu anh làm việc chăm chỉ, anh sẽ trở nên một giáo viên tốt

  nghĩ, hiểu

  I do not know what to make of it: tôi không biết nghĩ về điều đó ra sao

  I could not make head or tail of it: tôi chẳng hiểu được đầu đuôi câu chuyện ra sao

  * nội động từ

  đi, tiến (về phía)

  to make for the door: đi ra cửa

  lên, xuống (thuỷ triều)

  the tide is making: nước thuỷ triều đang lên

  làm, ra ý, ra vẻ

  sửa soạn, chuẩn bị

  to make after

  (từ cổ,nghĩa cổ) theo đuổi, đeo đuổi

  to make against

  bất lợi, có hại cho

  to make away

  vội vàng ra đi

  to make away with

  huỷ hoại, giết, thủ tiêu, khử

  lãng phí, phung phí

  xoáy, ăn cắp

  to make back off

  trở lại một nơi nào...

  to make off

  đi mất, chuồn, cuốn gói

  to make off with

  xoáy, ăn cắp

  to make out

  đặt, dựng lên, lập

  ro make out a plan: đặt kế hoạch

  to make out a list: lập một danh sách

  to make out a cheque: viết một tờ séc

  xác minh, chứng minh

  hiểu, giải thích, tìm ra manh mối, nắm được ý nghĩa, đọc được

  I cannot make out what he has wirtten: tôi không thể đọc được những điều hắn ta viết

  phân biệt, nhìn thấy, nhận ra

  to make out a figure in the distance: nhìn thấy một bóng người đằng xa

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) diễn biến, tiến triển

  how are things making out?: sự việc diễn biến ra sao?

  to make over

  chuyển, nhượng, giao, để lại

  to make over one's all property to someone: để lại tất cả của cải cho ai

  sửa lại (cái gì)

  to make up

  làm thành, cấu thành, gộp thành, hợp lại, gói ghém, thu vén

  to make all things up into a bundle: gói ghém tất cả lại thành một bó

  lập, dựng

  to make up a list: lập một danh sách

  bịa, bịa đặt

  it's all a made up story: đó là một câu chuyện hoàn toàn bịa đặt

  hoá trang

  to make up an actor: hoá trang cho một diễn viên

  thu xếp, dàn xếp, dàn hoà

  the two friends have had a quarrel, but they will soon make it up: hai người bạn xích mích với nhau, nhưng rồi họ sẽ dàn hoà ngay thôi

  đền bù, bồi thường

  to make some damage up to somebody: bồi thường thiệt hại cho ai

  bổ khuyết, bù, bù đắp

  to make with

  (từ lóng) sử dụng

  to make amends for something

  (xem) amends

  to make as if

  to make as though

  làm như thể, hành động như thể

  to make beleive

  (xem) beleive

  to make bold to

  (xem) bold

  to make both ends meet

  (xem) meet

  to make free with

  tiếp đãi tự nhiên không khách sáo

  to make friends with

  (xem) friend

  to make fun of

  to make game of

  đùa cợt, chế nhạo, giễu

  to make good

  (xem) good

  make haste!

  (xem) haste

  to make a hash of job

  (xem) hash

  to make hay while the sun shines

  (xem) hay

  to make head

  (xem) head

  to make head against

  (xem) head

  to make headway

  (xem) headway

  to make oneself at home

  tự nhiên như ở nhà, không khách sáo

  to make love to someone

  (xem) love

  to make little (light, nothing) of

  coi thường, coi rẻ, không chú ý đên, không quan tâm đến

  to make much of

  (xem) much

  to make the most of

  (xem) most

  to make mountains of molehills

  (xem) molehill

  to make one's mark

  (xem) makr

  to make merry

  (xem) merry

  to make one's mouth water

  (xem) water

  to make of mar

  (xem) mar

  to make ready

  chuẩn bị sãn sàng

  to make room (place) for

  nhường chổ cho

  to make sail

  gương buồm, căng buồm

  to make oneself scarce

  lẩn đi, trốn đi

  to make [a] shift to

  (xem) shift

  to make terms with

  (xem) term

  to make too much ado about nothing

  chẳng có chuyện gì cũng làm rối lên

  to make a tool of someone

  (xem) tool

  to make up one's mind

  (xem) mind

  to make up for lost time

  (xem) time

  to make war on

  (xem) war

  to make water

  (xem) water

  to make way

  (xem) way

  to make way for

  (xem) way

 • make

  làm, sản xuất; hoàn thành; (kỹ thuật) sự đóng (mạch)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • make

  * kinh tế

  chế tạo (sản phẩm)

  chuẩn bị

  kiếm được (tiền) sinh lợi

  kiếm được (tiền), sinh lợi

  kiểu mẫu

  ký kết (hợp đồng, hiệp ước)

  làm ra

  làm việc

  mang lại (số tiền)

  sản xuất

  sự chế tạo

  sự làm việc

  sự sản xuất

  sự tạo hình

  * kỹ thuật

  dạng

  hoàn thành

  kiểu

  làm

  làm sản xuất

  mác

  mẫu

  mô hình

  sản xuất

  sự chế tạo

  sự sản xuất

  hóa học & vật liệu:

  kiểu nhãn hiệu

  toán & tin:

  mác kiểu

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • make

  engage in

  make love, not war

  make an effort

  do research

  do nothing

  make revolution

  Synonyms: do

  give certain properties to something

  get someone mad

  She made us look silly

  He made a fool of himself at the meeting

  Don't make this into a big deal

  This invention will make you a millionaire

  Make yourself clear

  Synonyms: get

  make or cause to be or to become

  make a mess in one's office

  create a furor

  Synonyms: create

  compel or make somebody or something to act in a certain way

  People cannot be made to integrate just by passing a law!

  Heat makes you sweat

  be or be capable of being changed or made into

  He makes a great host

  He will make a fine father

  make by shaping or bringing together constituents

  make a dress

  make a cake

  make a wall of stones

  perform or carry out

  make a decision

  make a move

  make advances

  make a phone call

  change from one form into another

  make water into wine

  make lead into gold

  make clay into bricks

  act in a certain way so as to acquire

  make friends

  make enemies

  carry out or commit

  make a mistake

  commit a faux-pas

  form by assembling individuals or constituents

  Make a quorum

  put in order or neaten

  make the bed

  make up a room

  Synonyms: make up

  undergo fabrication or creation

  This wool makes into a nice sweater

  be suitable for

  Wood makes good furniture

  add up to

  four and four make eight

  amount to

  This salary increase makes no difference to my standard of living

  constitute the essence of

  Clothes make the man

  appear to begin an activity

  He made to speak but said nothing in the end

  She made as if to say hello to us

  proceed along a path

  work one's way through the crowd

  make one's way into the forest

  Synonyms: work

  reach in time

  We barely made the plane

  gather and light the materials for

  make a fire

  assure the success of

  A good review by this critic will make your play!

  Antonyms: break

  represent fictitiously, as in a play, or pretend to be or act like

  She makes like an actress

  Synonyms: pretend, make believe

  consider as being

  It wasn't the problem some people made it

  calculate as being

  I make the height about 100 feet

  cause to be enjoyable or pleasurable

  make my day

  favor the development of

  Practice makes the winner

  develop into

  He will make a splendid father!

  behave in a certain way

  make merry

  eliminate urine

  Again, the cat had made on the expensive rug

  Synonyms: urinate, piddle, puddle, micturate, piss, pee, pee-pee, make water, relieve oneself, take a leak, spend a penny, wee, wee-wee, pass water

  Similar:

  brand: a recognizable kind

  there's a new brand of hero in the movies now

  what make of car is that?

  shuffle: the act of mixing cards haphazardly

  Synonyms: shuffling

  induce: cause to do; cause to act in a specified manner

  The ads induced me to buy a VCR

  My children finally got me to buy a computer

  My wife made me buy a new sofa

  Synonyms: stimulate, cause, have, get

  cause: give rise to; cause to happen or occur, not always intentionally

  cause a commotion

  make a stir

  cause an accident

  Synonyms: do

  produce: create or manufacture a man-made product

  We produce more cars than we can sell

  The company has been making toys for two centuries

  Synonyms: create

  draw: make, formulate, or derive in the mind

  I draw a line here

  draw a conclusion

  draw parallels

  make an estimate

  What do you make of his remarks?

  create: create by artistic means

  create a poem

  Schoenberg created twelve-tone music

  Picasso created Cubism

  Auden made verses

  gain: earn on some commercial or business transaction; earn as salary or wages

  How much do you make a month in your new job?

  She earns a lot in her new job

  this merger brought in lots of money

  He clears $5,000 each month

  Synonyms: take in, clear, earn, realize, realise, pull in, bring in

  do: create or design, often in a certain way

  Do my room in blue

  I did this piece in wood to express my love for the forest

  Antonyms: unmake

  form: to compose or represent:"This wall forms the background of the stage setting"

  The branches made a roof

  This makes a fine introduction

  Synonyms: constitute

  reach: reach a goal, e.g., "make the first team"

  We made it!

  She may not make the grade

  Synonyms: get to, progress to

  construct: make by combining materials and parts

  this little pig made his house out of straw

  Some eccentric constructed an electric brassiere warmer

  Synonyms: build

  name: charge with a function; charge to be

  She was named Head of the Committee

  She was made president of the club

  Synonyms: nominate

  have: achieve a point or goal

  Nicklaus had a 70

  The Brazilian team got 4 goals

  She made 29 points that day

  Synonyms: get

  reach: reach a destination, either real or abstract

  We hit Detroit by noon

  The water reached the doorstep

  We barely made it to the finish line

  I have to hit the MAC machine before the weekend starts

  Synonyms: attain, hit, arrive at, gain

  lay down: institute, enact, or establish

  make laws

  Synonyms: establish

  hold: organize or be responsible for

  hold a reception

  have, throw, or make a party

  give a course

  Synonyms: throw, have, give

  take: head into a specified direction

  The escaped convict took to the hills

  We made for the mountains

  stool: have a bowel movement

  The dog had made in the flower beds

  Synonyms: defecate, shit, take a shit, take a crap, ca-ca, crap

  cook: prepare for eating by applying heat

  Cook me dinner, please

  can you make me an omelette?

  fix breakfast for the guests, please

  Synonyms: fix, ready, prepare

  seduce: induce to have sex

  Harry finally seduced Sally

  Did you score last night?

  Harry made Sally

  Synonyms: score