throw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

throw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm throw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của throw.

Từ điển Anh Việt

 • throw

  /θrou/

  * danh từ

  sự ném, sự vứt, sự quăng, sự liệng

  khoảng ném xa

  (thể dục,thể thao) sự vật ngã, sự quăng xuống đất

  (địa lý,địa chất) xê dịch của phay

  * ngoại động từ threw; thrown

  ném, vứt, quăng, quẳng, liệng, lao

  to throw oneself forwards: lao tới, xông tới trước

  (thể dục,thể thao) vật ngã

  to throw an opponent: vật ngã một địch thủ

  (nghĩa bóng) ném vào, mang vào, đưa vào

  to throw someone into an prison: bỏ ai vào tù

  to throw all one's energies into an undertaking: đem hết sức mình vào một việc gì

  to throw a look at: đưa mắt nhìn, lườm

  to throw light on a matter: soi sáng (nêu rõ) một vấn đề

  (nghĩa bóng) làm cho rơi vào, bỗng đẩy vào (một tình trạng)

  to throw the crowd into disorder: làm cho đám đông rối loạn

  to be thrown upon: thuộc về, rôi vào đầu (ai) trách nhiệm, công việc)

  lột (da); thay (lông)

  the snake throws its skin: rắn lột da

  the bird throws its feather: chim thay lông

  đẻ (thỏ, chim bồ câu...)

  xe (tơ)

  nắn hình, trau (đồ gốm trên bàn quay)

  * nội động từ

  ném, quăng

  chơi súc sắc

  to throw about

  quẳng chỗ này chỗ nọ, vứt bừa bãi, vung phí

  to throw one's money about: xài phí tiền bạc

  to throw aside

  quẳng ra một bên, ném ra một bên

  to throw away

  ném đi, vứt đi, liệng đi, bỏ rơi vãi

  to throw away a card: vứt con bài xấu

  to throw away a chance: bỏ qua một cơ hội

  to throw away one's life: bỏ phí cuộc đời, hy sinh cuộc đời một cách vô ích

  it was throwing words away: chỉ uổng lời

  advice is thrown away on him: khuyên hắn chỉ phí lời

  she threw herself away on a scoundrel: cô ta lấy một tên vô lại thật là phí cả cuộc đời

  to throw back

  ném lại, quăng trở lại; đẩy lùi; phản chiếu, phản xạ

  to throw back a part of light: phản chiếu lại một phần ánh sáng

  (sinh vật học) lại giống

  to throw by

  để lại, bỏ lại, gạt ra

  to throw in

  ném vào, vứt vào; xen vào; thêm

  to throw oneself in: bắt tay vào, lao mình vào

  to throw off

  ném đi, quăng đi; phun ra; bỏ, bỏ đi

  to throw off one's pursuers: bỏ (thoát khỏi) những kẻ đuổi theo

  to throw off an epigram: đưa ra một bài thơ trào phúng

  thả (chó săn)

  (nghĩa bóng) bắt đầu, khởi sự

  làm cho trật bánh (xe lửa)

  cởi (quần áo)

  to throw out

  ném ra, quăng ra; đuổi ra, đẩy ra; phóng ra, phát ra

  to throw out one's chest: ưỡn ngực ra

  to throw out a challenge: thách đấu

  đem toàn sức, bắt tay ào

  vượt, át; phá ngang

  văng (lời thoá mạ)

  phủ nhận, bác (một đạo luật)

  đâm (rễ)

  to throw over

  rời bỏ

  to throw together

  hợp lại, tập trung lại, tụ họp lại

  to throw up

  (y học) thổ ra, nôn ra

  kéo lên (mành mành...)

  bỏ, thôi (việc)

  to throw up one's eyes: trợn mắt lên (sợ hãi)

  to throw in one's lot with someone

  cùng chia sẻ số phận với ai

  to throw oneself down

  nằm vật xuống

  to throw oneself on (upon)

  phó mặc cho

  to throw oneself on the mercy of the court: phó mặc cho toà xét xử

  to throw open

  mở to, mở tung, mở mạnh; (nghĩa bóng) mở cửa, để mặc

  to throw open the door to abuses: mặc cho tha hồ nhung lạm

  to throw up the sponge

  chịu thua (đánh quyền Anh...)

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • throw

  * kỹ thuật

  bán kính khuỷu

  bước (đi)

  cổ

  độ di chuyển

  độ lệch tâm

  hành trình

  khoảng chạy

  khoảng hở bàn ép

  khuỷu

  sự ném

  tâm sai

  tay đòn

  vành cổ

  xoay

  cơ khí & công trình:

  cổ thắt

  xây dựng:

  gieo

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • throw

  the act of throwing (propelling something with a rapid movement of the arm and wrist)

  the catcher made a good throw to second base

  a single chance or instance

  he couldn't afford $50 a throw

  the maximum movement available to a pivoted or reciprocating piece by a cam

  Synonyms: stroke, cam stroke

  bedclothes consisting of a lightweight cloth covering (an afghan or bedspread) that is casually thrown over something

  casting an object in order to determine an outcome randomly

  he risked his fortune on a throw of the dice

  propel through the air

  throw a frisbee

  move violently, energetically, or carelessly

  She threw herself forwards

  place or put with great energy

  She threw the blanket around the child

  thrust the money in the hands of the beggar

  Synonyms: thrust

  cause to go on or to be engaged or set in operation

  switch on the light

  throw the lever

  Synonyms: flip, switch

  to put into a state or activity hastily, suddenly, or carelessly

  Jane threw dinner together

  throw the car into reverse

  make on a potter's wheel

  she threw a beautiful teapot

  cause to fall off

  The horse threw its inexperienced rider

  throw (a die) out onto a flat surface

  Throw a six

  Similar:

  shed: get rid of

  he shed his image as a pushy boss

  shed your clothes

  Synonyms: cast, cast off, shake off, throw off, throw away, drop

  give: convey or communicate; of a smile, a look, a physical gesture

  Throw a glance

  She gave me a dirty look

  project: put or send forth

  She threw the flashlight beam into the corner

  The setting sun threw long shadows

  cast a spell

  cast a warm light

  Synonyms: cast, contrive

  bewilder: cause to be confused emotionally

  Synonyms: bemuse, discombobulate

  hurl: utter with force; utter vehemently

  hurl insults

  throw accusations at someone

  hold: organize or be responsible for

  hold a reception

  have, throw, or make a party

  give a course

  Synonyms: have, make, give

  confuse: be confusing or perplexing to; cause to be unable to think clearly

  These questions confuse even the experts

  This question completely threw me

  This question befuddled even the teacher

  Synonyms: fox, befuddle, fuddle, bedevil, confound, discombobulate