cast nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

cast nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm cast giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của cast.

Từ điển Anh Việt

 • cast

  /kɑ:st/

  * danh từ

  sự quăng, sự ném (lưới...); sự thả (neo...); sự gieo (súc sắc...)

  (nghĩa bóng) sự thử làm, sự cầu may

  I'll have another cast yet: tôi sẽ làm thử một lần nữa

  khoảng ném; tầm xa (của mũi tên)

  mồi và lưỡi câu; chỗ câu (câu cá)

  đồ ăn không tiêu mửa ra (chim ưng, cá...); cứt giun; vỏ lột, da lột (rắn...); xác (ve...); cái vứt bỏ đi

  sự đúc, khuôn đúc; vật đúc; mẫu đúc; (ngành in) bản in đúc

  sự cộng lại (các con số); sự tính

  (sân khấu) sự phân phối các vai; bảng phân phối các vai; các vai

  bố cục, cách bố trí, cách sắp đặt một câu

  loại, vẻ, nét, tính tình, tính chất; thiên hướng

  a man of a different cast: một người thuộc loại khác

  to have a curious cast of mind: có tính tình kỳ cục

  cast of features: vẻ mặt, nét mặt

  màu, sắc thái

  there is a cast of green in this cloth: tấm vải này ánh lên một màu phơn phớt lục

  sự hơi lác (mắt)

  to have a cast in one's eye: hơi lác mắt

  sự đi nhờ xe bò, sự đi nhờ xe ngựa

  * động từ

  quăng, ném, liệng, thả

  to cast net: quăng lưới

  to cast anchor: thả neo

  đánh gục, đánh ngã (trong cuộc đấu vật); thắng được (kiện)

  lột, tuộc, mất, bỏ, thay

  snakes cast their skins: rắn lột da

  my horse has cast a shoe: con ngựa của tôi tuột mất móng

  đẻ non; rụng

  cow has cast calf: con bò đẻ non

  đúc, nấu chảy, đổ khuôn (để đúc)

  cộng lại, gộp lại, tính

  to cast accounts: tính toán

  to cast a horoscope: lấy số tử vi; đoán số tử vi

  (sân khấu) phân đóng vai (một vở kịch)

  thải, loại ra

  a cast soldier: một người lính bị thải ra

  a cast horse: một con ngựa bị loại

  đưa (mắt nhìn)

  to cast an eye (look, a glance...) at...: đưa mắt nhìn

  to cast about

  đi tìm đằng này, đằng khác

  tìm cách, kiếm cớ, xoay sở (để làm gì)

  to cast aside

  vứt đi, loại ra, bỏ đi

  to cast away

  liệng ném, quăng, vứt

  to cast away all cares: vứt hết những nỗi ưu tư

  to be cast away

  (hàng hải) bị đắm (tàu)

  to cast back

  quay lại, trở lại

  (nghĩa bóng) nhắc lại, hồi tưởng lại

  to cast down

  vứt xuống, quăng xuống

  nhìn xuống (mắt)

  làm thất vọng, làm chán nản

  to be cast down: chán nản, thất vọng

  to cast off

  loại bỏ, thải, vứt bỏ, từ bỏ

  thả (chó)

  (hàng hải) thả, qăng (dây...)

  thai lại (mũi đan)

  to cast out

  đuổi ra

  to cast up

  tính, cộng lại, gộp lại

  ngẩng (đầu); ngước mắt

  vứt lên, quăng lên, ném lên

  trách móc

  to cast something up to someone: trách móc ai về việc gì

  (y học) nôn ra, mửa ra

  to cast lott

  (xem) lot

  to cast in one's lot with somebody

  cùng chia sẻ một số phận với ai

  to cast oneself on (upon) somebody's mercy

  trông ở lòng thương của ai

  to cast something in someone's teeth

  trách móc ai về việc gì

  to cast a vote

  bỏ phiếu

  the die is cast

  (xem) die

 • cast

  ném, quăng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • cast

  * kinh tế

  cộng

  cộng lại

  cộng thêm

  dịch rót

  gộp lại

  ném

  quăng

  sản phẩm rót

  thả

  tính

  tổng cộng

  * kỹ thuật

  đổ

  đổ khuôn

  độ lệch

  đúc

  được rót

  huỳnh quang

  khuôn

  khuôn đúc

  lõi

  nấu chảy

  ném

  mẫu thử

  quăng

  rót

  sắc thái

  sự cong

  sự lệch

  vật đúc

  vết

  y học:

  băng bột, vật đúc khuôn

  xây dựng:

  để khuôn

  mẻ đúc

  toán & tin:

  đổi kiểu

  sự đổi kiểu chữ

  ô tô:

  được đúc

  hóa học & vật liệu:

  mầu sắc (của dầu)

  vết hằn

  cơ khí & công trình:

  thả

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • cast

  the actors in a play

  Synonyms: cast of characters, dramatis personae

  the distinctive form in which a thing is made

  pottery of this cast was found throughout the region

  Synonyms: mold, mould, stamp

  bandage consisting of a firm covering (often made of plaster of Paris) that immobilizes broken bones while they heal

  Synonyms: plaster cast, plaster bandage

  object formed by a mold

  Synonyms: casting

  the act of throwing dice

  Synonyms: roll

  deposit

  cast a vote

  cast a ballot

  select to play,sing, or dance a part in a play, movie, musical, opera, or ballet

  He cast a young woman in the role of Desdemona

  assign the roles of (a movie or a play) to actors

  Who cast this beautiful movie?

  form by pouring (e.g., wax or hot metal) into a cast or mold

  cast a bronze sculpture

  Synonyms: mold, mould

  Similar:

  mold: container into which liquid is poured to create a given shape when it hardens

  Synonyms: mould

  form: the visual appearance of something or someone

  the delicate cast of his features

  Synonyms: shape

  casting: the act of throwing a fishing line out over the water by means of a rod and reel

  hurl: a violent throw

  project: put or send forth

  She threw the flashlight beam into the corner

  The setting sun threw long shadows

  cast a spell

  cast a warm light

  Synonyms: contrive, throw

  hurl: throw forcefully

  Synonyms: hurtle

  roll: move about aimlessly or without any destination, often in search of food or employment

  The gypsies roamed the woods

  roving vagabonds

  the wandering Jew

  The cattle roam across the prairie

  the laborers drift from one town to the next

  They rolled from town to town

  Synonyms: wander, swan, stray, tramp, roam, ramble, rove, range, drift, vagabond

  shed: get rid of

  he shed his image as a pushy boss

  shed your clothes

  Synonyms: cast off, shake off, throw, throw off, throw away, drop

  draw: choose at random

  draw a card

  cast lots

  frame: formulate in a particular style or language

  I wouldn't put it that way

  She cast her request in very polite language

  Synonyms: redact, put, couch

  vomit: eject the contents of the stomach through the mouth

  After drinking too much, the students vomited

  He purged continuously

  The patient regurgitated the food we gave him last night

  Synonyms: vomit up, purge, sick, cat, be sick, disgorge, regorge, retch, puke, barf, spew, spue, chuck, upchuck, honk, regurgitate, throw up

  Antonyms: keep down