frame nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

frame nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm frame giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của frame.

Từ điển Anh Việt

 • frame

  /freim/

  * danh từ

  cấu trúc, cơ cấu; hệ thống, thứ tự

  the frame of society: cơ cấu xã hội; thứ tự xã hội

  the frame of government: cơ cấu chính phủ

  trạng thái

  frame of mind: tâm trạng

  khung (ảnh, cửa, xe...), sườn (tàu, nhà...)

  thân hình, tầm vóc

  a man of gigantic frame: người tầm vóc to lớn

  ảnh (trong một loại ảnh truyền hình)

  lồng kính (che cây cho ấm)

  (ngành mỏ) khung rửa quặng

  (raddiô) khung

  * ngoại động từ

  dàn xếp, bố trí, bố cục, dựng lên

  to frame a plan: dựng một kế hoạch

  điều chỉnh, làm cho hợp

  lắp, chắp

  hư cấu (một truyện), tưởng tượng, nghĩ ra

  trình bày (một lý thuyết)

  phát âm (từng từ một)

  đặt vào khung; lên khung, dựng khung

  to frame a roof: lên khung mái nhà

  * nội động từ

  đầy triển vọng ((thường) to frame well)

  to frame up

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) mưu hại (ai)

  bịa, làm giả, gian lận (kết quả một cuộc tuyển cử...)

 • frame

  (Tech) sườn, khung, khuôn; mành/hình ảnh (truyền hình); cột; khối tin (cơ sở)

 • frame

  dàn, khung; hệ quy chiếu, hệ toạ độ // dựng

  f. of reference hệ quy chiếu thiên văn

  astronomical f. of reference (thiên văn) hệ quy chiếu thiên văn

  rigid f. (cơ học) dàn cứng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • frame

  * kinh tế

  giá

  khuôn

  vỏ khung

  * kỹ thuật

  bệ

  bệ đỡ

  cột

  dầm

  dàn

  đường viền

  giá

  giá sắp chữ

  giá treo

  giàn

  giàn đỡ

  gối kê

  hệ quy chiếu

  hệ tọa độ

  hình ảnh

  kết cấu

  khiêu khích

  khoang

  khung

  khung âu tàu

  khung cốt

  khung cửa

  khung gầm

  khung hình

  khung sườn

  khung xe

  khuôn

  sườn

  trụ

  vỏ

  vỏ bọc

  xúc phạm

  vật lý:

  cấu kiện mang

  khung ảnh

  sườn đỡ

  xây dựng:

  đóng khung

  khung cầu

  khung cấu kiện

  khung, khuôn (gỗ)

  tăng kết cấu

  giao thông & vận tải:

  dựng khung

  khung tàu

  sườn tàu hỏa

  sườn tàu thủy

  điện lạnh:

  hệ (qui chiếu)

  mành (truyền hình)

  điện tử & viễn thông:

  khung (anten)

  khung (truyền số)

  điện:

  khung (cảnh)

  khung treo

  thân máy điện

  toán & tin:

  khung dữ liệu

  khung tin

  sườn tin

  cơ khí & công trình:

  làm viền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • frame

  the framework for a pair of eyeglasses

  a single one of a series of still transparent pictures forming a cinema, television or video film

  a single drawing in a comic_strip

  an application that divides the user's display into two or more windows that can be scrolled independently

  a framework that supports and protects a picture or a mirror

  the frame enhances but is not itself the subject of attention

  the frame was much more valuable than the miror it held

  Synonyms: framing

  one of the ten divisions into which bowling is divided

  enclose in or as if in a frame

  frame a picture

  Synonyms: frame in, border

  enclose in a frame, as of a picture

  formulate in a particular style or language

  I wouldn't put it that way

  She cast her request in very polite language

  Synonyms: redact, cast, put, couch

  make up plans or basic details for

  frame a policy

  Synonyms: compose, draw up

  construct by fitting or uniting parts together

  Synonyms: frame up

  Similar:

  human body: alternative names for the body of a human being

  Leonardo studied the human body

  he has a strong physique

  the spirit is willing but the flesh is weak

  Synonyms: physical body, material body, soma, build, figure, physique, anatomy, shape, bod, chassis, form, flesh

  inning: (baseball) one of nine divisions of play during which each team has a turn at bat

  frame of reference: a system of assumptions and standards that sanction behavior and give it meaning

  skeletal system: the hard structure (bones and cartilages) that provides a frame for the body of an animal

  Synonyms: skeleton, systema skeletale

  skeleton: the internal supporting structure that gives an artifact its shape

  the building has a steel skeleton

  Synonyms: skeletal frame, underframe

  ensnare: take or catch as if in a snare or trap

  I was set up!

  The innocent man was framed by the police

  Synonyms: entrap, set up