material body nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

material body nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm material body giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của material body.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • material body

    * kỹ thuật

    vật thể

Từ điển Anh Anh - Wordnet