material hoist nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

material hoist nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm material hoist giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của material hoist.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • material hoist

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy nâng vật liệu