materially nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

materially nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm materially giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của materially.

Từ điển Anh Việt

 • materially

  /mə'tiəriəli/

  * phó từ

  vật chất, hữu hình; cụ thể

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • materially

  with respect to material aspects

  psychologically similar but materially different

  to a significant degree

  it aided him materially in winning the argument