border nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

border nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm border giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của border.

Từ điển Anh Việt

 • border

  /'bɔ:də/

  * danh từ

  bờ, mép, vỉa, lề

  biên giới

  đường viền (để làm cho chắc, để trang trí)

  (the Border) vùng biên giới giữa Anh và Ê-cốt; (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) biên giới của văn minh

  luống chạy quanh vườn

  * động từ

  viền

  tiếp, giáp với

  the park borders on the shores of the lake: công viên nằm giáp với bờ hồ

  (nghĩa bóng) gần như, giống như

  his bluntness borders upon insolence: sự lỗ mãng của hắn gần như là láo xược

 • border

  (Tech) viền, khung

 • border

  biên, bờ

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • border

  * kinh tế

  biên giới

  * kỹ thuật

  biên

  biên giới

  bờ

  canh

  cạnh

  đường viền

  gấp mép

  giới hạn

  gờ

  khung

  khung (bản đồ)

  lề

  lưỡi (dao)

  lưỡi gà

  nẹp

  mép

  mộng soi

  phiến

  sự ghép

  vỉa

  viền

  xây dựng:

  dải trang trí

  tạo gờ bao

  cơ khí & công trình:

  sự viền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • border

  a strip forming the outer edge of something

  the rug had a wide blue border

  provide with a border or edge

  edge the tablecloth with embroidery

  Synonyms: edge

  lie adjacent to another or share a boundary

  Canada adjoins the U.S.

  England marches with Scotland

  Synonyms: adjoin, edge, abut, march, butt, butt against, butt on

  Similar:

  boundary line: a line that indicates a boundary

  Synonyms: borderline, delimitation, mete

  margin: the boundary line or the area immediately inside the boundary

  Synonyms: perimeter

  edge: the boundary of a surface

  molding: a decorative recessed or relieved surface on an edge

  Synonyms: moulding

  surround: extend on all sides of simultaneously; encircle

  The forest surrounds my property

  Synonyms: environ, ring, skirt

  bound: form the boundary of; be contiguous to

  frame: enclose in or as if in a frame

  frame a picture

  Synonyms: frame in