margin nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

margin nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm margin giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của margin.

Từ điển Anh Việt

 • margin

  /'mɑ:dʤin/

  * danh từ

  mép, bờ, lề

  on the margin of a lake: trên bờ hồ

  in the margin of the page: ở lề trang sách

  số dư, số dự trữ

  a margin of 600d: một số tiền dự trữ 600 đồng

  giới hạn

  (thương nghiệp) lề (số chênh lệch giữa giá vốn và giá bán)

  to escape death by a narrow margin

  suýt chết

 • margin

  bờ, biên, giới hạn, cận; lượng dữ trữ

  m. of safety hệ số an toàn

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • margin

  * kinh tế

  bên lề

  biên

  biên độ

  biên hạn

  biên lợi

  biên tế

  biên tế biên hạn

  biên vực

  bờ

  giới hạn

  lề

  lợi nhuận

  mối tương quan

  sai biệt giá

  số dư

  sự chênh lệch

  suất lợi nhuận

  tiền lời

  * kỹ thuật

  biên

  bờ

  cận

  cạnh

  dung sai

  đường gờ

  đường viền

  giới hạn

  khoảng cách

  khuôn

  lề

  lượng dư

  lượng dự trữ

  lượng thừa

  mép

  y học:

  bờ, rìa

  xây dựng:

  dải biên

  dải đường biên

  khoảng lề

  khung bản đồ

  toán & tin:

  lề, mép

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • margin

  the boundary line or the area immediately inside the boundary

  Synonyms: border, perimeter

  an amount beyond the minimum necessary

  the margin of victory

  the amount of collateral a customer deposits with a broker when borrowing from the broker to buy securities

  Synonyms: security deposit

  the blank space that surrounds the text on a page

  he jotted a note in the margin

  Similar:

  gross profit: (finance) the net sales minus the cost of goods and services sold

  Synonyms: gross profit margin

  allowance: a permissible difference; allowing some freedom to move within limits

  Synonyms: leeway, tolerance