marginal wage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

marginal wage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm marginal wage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của marginal wage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • marginal wage

    * kinh tế

    tiền lương biên tế