allowance nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowance nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowance giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowance.

Từ điển Anh Việt

 • allowance

  /ə'lauəns/

  * danh từ

  sự cho phép

  sự thừa nhận, sự công nhận, sự thú nhận

  by his own allowance: do chính anh ta thừa nhận

  tiền trợ cấp; tiền cấp phát; tiền bỏ túi, tiền tiêu vặt

  to get a very small allowance from home every month: hàng tháng nhận được của gia đình gửi cho một số tiền nhỏ

  family allowance fund: quỹ trợ cấp gia đình đông con

  phần tiền, khẩu phần, phần ăn

  to put the men on half allowance: (quân sự) cho quân lính ăn nửa khẩu phần

  to be on short allowance: bị hạn chế khẩu phần

  at no allowance: không hạn chế

  to reduce the allowance of water: giảm khẩu phần nước

  do not take more than your usual allowance: không được ăn quá khẩu phần thường lệ

  sự kể đến, sự tính đến, sự chiếu cố đến, sự dung thứ

  to make allowances for the difference of age: kể đến (chiếu cố đến) sự khác nhau về tuổi

  to make allowance for youth: chiếu cố đến tuổi trẻ, dung thứ cho tuổi trẻ

  sự trừ, sự bớt

  to make allowance for the tare: trừ bì

  (kỹ thuật); (vật lý) hạn định cho phép

  * ngoại động từ

  chia phần ăn cho

  cấp một số tiền cho (ai), trợ cấp

 • Allowance

  (Econ) Phần tiền trợ cấp.

 • allowance

  (máy tính) cho vay tiếp; (toán kinh tế) tiền trợ cấp; tiền hoa hồng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • allowance

  * kinh tế

  bớt giá

  dung sai

  khẩu phần

  khoản miễn giảm

  tiền chiết khấu, tiền trợ cấp, tiền khấu trừ

  tiền dự trữ

  * kỹ thuật

  chiết khấu

  độ dôi

  dung hạn

  dung sai

  lượng dư

  lượng thừa

  phụ cấp

  sai số cho phép

  sự bồi thường

  sự cho phép

  sự đền bù

  sự thừa nhận

  tiền trợ cấp

  toán & tin:

  cho chạy tiếp

  sự được phép

  sự được thừa nhận

  tiền boa

  cơ khí & công trình:

  dung sai cho phép

  hạn định cho phép

  xây dựng:

  số tiền trừ đi

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • allowance

  an amount allowed or granted (as during a given period)

  travel allowance

  my weekly allowance of two eggs

  a child's allowance should not be too generous

  a sum granted as reimbursement for expenses

  an amount added or deducted on the basis of qualifying circumstances

  an allowance for profit

  Synonyms: adjustment

  a permissible difference; allowing some freedom to move within limits

  Synonyms: leeway, margin, tolerance

  the act of allowing

  He objected to the allowance of smoking in the dining room

  put on a fixed allowance, as of food

  Similar:

  valuation reserve: a reserve fund created by a charge against profits in order to provide for changes in the value of a company's assets

  Synonyms: valuation account, allowance account