allowance in kind nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowance in kind nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowance in kind giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowance in kind.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowance in kind

    * kinh tế

    trợ cấp bằng hiện vật