allowance on sales nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowance on sales nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowance on sales giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowance on sales.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowance on sales

    * kinh tế

    chiết khấu bán hàng