allowance error nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowance error nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowance error giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowance error.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowance error

    * kinh tế

    sai sót cho phép