allowance for damage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

allowance for damage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm allowance for damage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của allowance for damage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • allowance for damage

    * kinh tế

    sự bớt giá do hư hao