valuation account nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

valuation account nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm valuation account giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của valuation account.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • valuation account

    * kinh tế

    tài khoản cho việc định giá

    tài khoản đánh giá

Từ điển Anh Anh - Wordnet