adjustment nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustment nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustment giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustment.

Từ điển Anh Việt

 • adjustment

  /ə'dʤʌstmənt/

  * danh từ

  sự sửa lại cho đúng, sự điều chỉnh, sự chỉnh lý

  adjustment in direction: (quân sự) sự điều chỉnh hướng

  adjustment in range: (quân sự) sự điều chỉnh tầm

  sự hoà giải, sự dàn xếp (mối bất hoà, cuộc phân tranh...)

 • adjustment

  (Tech) điều chỉnh (d)

 • adjustment

  sự điều chỉnh

  a. of rates mt đặc trưng của các tỷ số thống kê

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adjustment

  making or becoming suitable; adjusting to circumstances

  Synonyms: accommodation, fitting

  the act of adjusting something to match a standard

  Synonyms: registration, readjustment

  Similar:

  alteration: the act of making something different (as e.g. the size of a garment)

  Synonyms: modification

  adaptation: the process of adapting to something (such as environmental conditions)

  Synonyms: adaption

  allowance: an amount added or deducted on the basis of qualifying circumstances

  an allowance for profit