adjustment operation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustment operation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustment operation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustment operation.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustment operation

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    hoạt động điều chỉnh

    hoạt động sửa