adjustment speed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustment speed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustment speed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustment speed.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustment speed

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    tốc độ điều chỉnh