adjustment screw nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adjustment screw nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adjustment screw giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adjustment screw.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adjustment screw

    * kỹ thuật

    vít hiệu chỉnh