adaptation nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adaptation nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adaptation giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adaptation.

Từ điển Anh Việt

 • adaptation

  /,ædæ /'teiʃn/

  * danh từ

  sự tra vào, sự lắp vào

  sự phỏng theo, sự sửa lại cho hợp

  tài liệu viết phỏng theo, tài liệu sửa lại cho hợp

  sự thích nghi

 • adaptation

  (Tech) thích ứng, thích nghi; phối hợp (d)

 • adaptation

  sự thích nghi

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • adaptation

  * kỹ thuật

  sự điều chỉnh

  sự lắp vào

  sự phối hợp

  sự thích nghi

  sự thích ứng

  sự tra vào

  thích nghi

  điện:

  sự phối ứng

  cơ khí & công trình:

  sự tự lựa

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • adaptation

  a written work (as a novel) that has been recast in a new form

  the play is an adaptation of a short novel

  Synonyms: version

  the process of adapting to something (such as environmental conditions)

  Synonyms: adaption, adjustment

  (physiology) the responsive adjustment of a sense organ (as the eye) to varying conditions (as of light)