adaptation level nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adaptation level nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adaptation level giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adaptation level.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adaptation level

    * kỹ thuật

    mức thích nghi

    mức thích ứng