adaptation pricing policy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

adaptation pricing policy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm adaptation pricing policy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của adaptation pricing policy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • adaptation pricing policy

    * kinh tế

    chính sách định giá thích nghi