borderline risk nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

borderline risk nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm borderline risk giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của borderline risk.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • borderline risk

    * kinh tế

    rủi ro dọc biên giới