skirt nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

skirt nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm skirt giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của skirt.

Từ điển Anh Việt

 • skirt

  /skə:t/

  * danh từ

  vạt áo

  váy, xiêm

  divided skirt: quần rộng thùng thình (trông như váy)

  khụng (từ lóng) đàn bà, con gái, thị mẹt, cái hĩm

  ((thường) số nhiều) bờ, mép, rìa

  on the skirts of the wood: ở rìa rừng

  * động từ

  đi dọc theo, đi quanh, đi ở bờ rìa; ở dọc theo

  to skirt the coast: đi dọc theo bờ biển

  road skirts round wood: con đường đi vòng mép rừng

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • skirt

  * kinh tế

  cánh mạc

  cơ hoành

  màng năn

  * kỹ thuật

  đường gờ

  gờ

  mép

  ống bọc

  rìa

  riềm

  sự tạo khung

  viền

  vỏ

  xây dựng:

  biên lề

  góc gờ

  điện tử & viễn thông:

  bờ ria (trên dàn phóng)

  điện:

  chụp lồng

  tán lồng

  cơ khí & công trình:

  hình trụ rỗng

  vòng bao

  ô tô:

  phần thân dưới

  môi trường:

  sự tạo viền

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • skirt

  cloth covering that forms the part of a garment below the waist

  a garment hanging from the waist; worn mainly by girls and women

  pass around or about; move along the border

  The boat skirted the coast

  form the edge of

  Similar:

  annulus: (Fungi) a remnant of the partial veil that in mature mushrooms surrounds the stem like a collar

  dame: informal terms for a (young) woman

  Synonyms: doll, wench, chick, bird

  hedge: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing (duties, questions, or issues)

  He dodged the issue

  she skirted the problem

  They tend to evade their responsibilities

  he evaded the questions skillfully

  Synonyms: fudge, evade, put off, circumvent, parry, elude, dodge, duck, sidestep

  surround: extend on all sides of simultaneously; encircle

  The forest surrounds my property

  Synonyms: environ, ring, border