dodge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dodge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dodge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dodge.

Từ điển Anh Việt

 • dodge

  /dɔdʤ/

  * danh từ

  động tác chạy lắt léo, động tác di chuyển lắt léo (để tránh...); động tác né tránh (một đòn...); động tác lách (để lừa đối phương...)

  sự lẫn tránh (một câu hỏi...)

  thuật, ngon, mẹo, khoé, mánh lới

  a good dodge for remembering names: một mẹo hay để nhớ tên

  sáng kiến tài tình, sáng chế tài tình

  sự rung chuông lạc điệu (chuông chùm)

  * nội động từ

  chạy lắt léo, di chuyển lắt léo (để tránh...); né tránh; lách (để lừa đối phương, dắt bóng...)

  tìm cách lẩn tránh, nói nước đôi, thoái thác

  rung lạc điệu (chuông chùm)

  * ngoại động từ

  né tránh

  to dodge a blow: né tránh một đòn

  lẩn tránh

  to dodge a question: lẩn tránh một câu hỏi

  to dodge draft (military service): lẩn tránh không chịu tòng quân

  dùng mánh khoé để lừa gạt; cợt, giỡn, chơi xỏ (ai)

  hỏi lắt léo (ai)

  kéo tới, kéo lui, giật tới giật lui (vật gì)

  to dodge about

  to dodge in and out

  chạy lắt léo, lách

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dodge

  * kỹ thuật

  đồ gá

  né tránh

  thiết bị

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dodge

  a quick evasive movement

  a statement that evades the question by cleverness or trickery

  Synonyms: dodging, scheme

  make a sudden movement in a new direction so as to avoid

  The child dodged the teacher's blow

  move to and fro or from place to place usually in an irregular course

  the pickpocket dodged through the crowd

  Similar:

  contrivance: an elaborate or deceitful scheme contrived to deceive or evade

  his testimony was just a contrivance to throw us off the track

  Synonyms: stratagem

  hedge: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing (duties, questions, or issues)

  He dodged the issue

  she skirted the problem

  They tend to evade their responsibilities

  he evaded the questions skillfully

  Synonyms: fudge, evade, put off, circumvent, parry, elude, skirt, duck, sidestep