duck nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

duck nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm duck giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của duck.

Từ điển Anh Việt

 • duck

  /dʌk/

  * danh từ

  con vịt, vịt cái

  thịt vịt

  (thân mật) người yêu quí; người thân mến

  (thể dục,thể thao) ván trắng (crikê) ((cũng) duck's egg)

  a lame ducks

  người tàn tật, người què quặt

  người vỡ nợ, người phá sản

  người thất bại

  (hàng không), lóng máy bay hỏng

  like a duck in a thunderstorm

  ngơ ngác thểu não như gà bị bão

  like water off a duck's back

  như nước đổ dầu vịt, như nước đổ lá khoai

  it's a fine for young ducks

  trời mưa

  to make ducks and drakes

  chơi ném thia lia

  to play ducks and drakes with

  phung phí

  to take to something like a duck to water

  đến chỗ nào (làm cái gì...) cảm thấy được tự do vùng vẫy như cá gặp nước

  in two shakes of a duck's tall

  một thoáng, một lát

  * danh từ

  vải bông dày (may buồm, áo ngoài của thuỷ thủ)

  (số nhiều) quần vải bông dày

  * danh từ

  (quân sự), thục xe lội nước

  * danh từ

  sự ngụp lặn; động tác ngụp lặn

  động tác cúi (đầu) nhanh, động tác cúi thình lình (để né tránh, để chào...)

  * nội động từ

  lặn; ngụp lặn

  cúi nhanh, cúi thình lình (để né tránh, để chào...)

  * ngoại động từ

  dìm (ai) xuống nước

  cúi nhanh, cúi thình lình (đầu)

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • duck

  small wild or domesticated web-footed broad-billed swimming bird usually having a depressed body and short legs

  (cricket) a score of nothing by a batsman

  Synonyms: duck's egg

  flesh of a duck (domestic or wild)

  a heavy cotton fabric of plain weave; used for clothing and tents

  to move (the head or body) quickly downwards or away

  Before he could duck, another stone struck him

  submerge or plunge suddenly

  Similar:

  dip: dip into a liquid

  He dipped into the pool

  Synonyms: douse

  hedge: avoid or try to avoid fulfilling, answering, or performing (duties, questions, or issues)

  He dodged the issue

  she skirted the problem

  They tend to evade their responsibilities

  he evaded the questions skillfully

  Synonyms: fudge, evade, put off, circumvent, parry, elude, skirt, dodge, sidestep