dip nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dip nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dip giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dip.

Từ điển Anh Việt

 • dip

  /dip/

  * danh từ

  sự nhúng, sự ngâm vào, sự dìm xuống (nước...)

  sự đầm mình, sự tắm (ở biển)

  to take (have) a dip in the sea: đi tắm biển

  lượng đong (gạo... vào đấu), lượng mức (nước... vào gàu)

  mức chìm, ngấn nước (tàu, thuyền...)

  nước tắm (cho cừu); nước ngâm (ngâm kim loại để tẩy sạch mà mạ vàng...)

  cây nến (mỡ bò, mỡ cừu...)

  chỗ trũng, chỗ lún xuống

  độ nghiêng (kim la bàn); độ dốc, chiều dốc (của vỉa mô); đường võng chân trời

  magnetic dip: độ từ khuynh

  (thể dục,thể thao) thế nhún ngang xà (đánh xà kép)

  (từ Mỹ,nghĩa Mỹ), (từ lóng) kẻ móc túi

  * ngoại động từ

  nhúng, ngâm, nhận chìm, dìm xuống

  to dip one's finger in water: nhúng ngón tay vào nước

  to dip one's pen in ink: nhúng ngòi bút vào mực, châm ngòi bút vào mực

  ngâm để đánh sạch (kim loại), nhúng vào để nhuộm (quần áo...); nhúng bấc vào mở nóng để làm (nến); tắm cho (cừu...) bằng nước diệt trùng...

  (+ up) (múc nước vào gàu); đong (gạo... vào đấu)

  hạ xuống một thoáng, hạ xuống xong bị kéo ngay lên

  to dip the scale of a balance: làm cho cán cân thoáng nghiêng đi một chút (xong lại thăng bằng ngay)

  to dip the flag: hạ cờ xuống lại kéo lên ngay

  * nội động từ

  nhúng, ngâm, nhận, dìm (trong nước...)

  hạ, ngụp, hụp, lặn, chìm xuống (mặt trời...); nghiêng đi (cán cân...), nhào xuống (chim, máy bay...)

  sun dips below harizon: mặt trời chìm xuống dưới chân trời

  scale dips: cán cân nghiêng đi

  bird dips and rises in the flight: trong khi bay chim cứ nhào xuống lại bay lên

  (thông tục) mắc nợ

  nghiêng đi, dốc xuống

  magnetic needle dips: kim nam châm nghiêng đi

  strata dip: vỉa mỏ dốc xuống

  (+ into) cho tay vào, cho thìa vào (để lấy, múc cái gì ra)

  (+ into) xem lướt qua

  to dip into a book: xem lướt qua một cuốn sách

  (+ into) điều tra, tìm tòi, tìm hiểu

  to dip deep into the future: tìm hiểu sâu về tương lai, nhìn sâu vào tương lai

  to dip into one's purse

  tiêu hoang

  to dip one's pen in gall

  viết ác, viết cay độc

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • dip

  * kinh tế

  ngâm

  nhúng

  nước chấm

  phết lên

  quãng trũng

  * kỹ thuật

  đặt xuống

  độ dốc

  độ nghiêng

  độ từ khuynh

  dốc

  dung dịch nhuộm

  góc cắm

  góc dốc

  hạ

  hướng cắm

  hướng dốc

  lún tụt

  nhúng

  sự nhúng chìm

  sự sụt

  sự tẩm

  sự thấm

  tôi

  điện:

  độ lệch xuống

  độ nghiêng xuống

  xây dựng:

  nhấn chìm

  toán & tin:

  vỏ DIP

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • dip

  a depression in an otherwise level surface

  there was a dip in the road

  (physics) the angle that a magnetic needle makes with the plane of the horizon

  Synonyms: angle of dip, magnetic dip, magnetic inclination, inclination

  tasty mixture or liquid into which bite-sized foods are dipped

  a brief immersion

  a candle that is made by repeated dipping in a pool of wax or tallow

  a brief swim in water

  Synonyms: plunge

  a gymnastic exercise on the parallel bars in which the body is lowered and raised by bending and straightening the arms

  go down momentarily

  Prices dipped

  stain an object by immersing it in a liquid

  take a small amount from

  I had to dip into my savings to buy him this present

  lower briefly

  She dipped her knee

  appear to move downward

  The sun dipped below the horizon

  The setting sun sank below the tree line

  Synonyms: sink

  slope downwards

  Our property dips towards the river

  dip into a liquid

  He dipped into the pool

  Synonyms: douse, duck

  place (candle wicks) into hot, liquid wax

  immerse in a disinfectant solution

  dip the sheep

  plunge (one's hand or a receptacle) into a container

  He dipped into his pocket

  scoop up by plunging one's hand or a ladle below the surface

  dip water out of a container

  Similar:

  pickpocket: a thief who steals from the pockets or purses of others in public places

  Synonyms: cutpurse

  drop: a sudden sharp decrease in some quantity

  a drop of 57 points on the Dow Jones index

  there was a drop in pressure in the pulmonary artery

  a dip in prices

  when that became known the price of their stock went into free fall

  Synonyms: fall, free fall

  dunk: immerse briefly into a liquid so as to wet, coat, or saturate

  dip the garment into the cleaning solution

  dip the brush into the paint

  Synonyms: souse, plunge, douse

  dunk: dip into a liquid while eating

  She dunked the piece of bread in the sauce

  dim: switch (a car's headlights) from a higher to a lower beam