dipylon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dipylon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dipylon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dipylon.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • dipylon

    of or relating to a gateway on the west of ancient Athens

    Similar:

    dipylon gate: a gateway to the west of ancient Athens near which a distinctive style of pottery has been found

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).