dip up nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dip up nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dip up giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dip up.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • dip up

    * kỹ thuật

    đong

    hút ra