dip-tick nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dip-tick nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dip-tick giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dip-tick.

Từ điển Anh Việt

  • dip-tick

    * danh từ

    que dò, que đo mực nước, que đo mực dầu(trong bình chứa nước...)