dipheser nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

dipheser nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm dipheser giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của dipheser.

Từ điển Anh Việt

  • dipheser

    * danh từ

    (điện) điện hai phân