diploma nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

diploma nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm diploma giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của diploma.

Từ điển Anh Việt

 • diploma

  /di'ploumə/

  * danh từ

  văn kiện chính thức; văn thư công

  bằng, bằng cấp, văn bằng; chứng chỉ

  giấy khen, bằng khen

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • diploma

  * kinh tế

  bằng cấp

  chứng chỉ

  công văn

  giấy khen

  văn kiện chính thức

  * kỹ thuật

  xây dựng:

  bằng tốt nghiệp

Từ điển Anh Anh - Wordnet

 • diploma

  a document certifying the successful completion of a course of study

  Synonyms: sheepskin