diplomaed nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

diplomaed nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm diplomaed giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của diplomaed.

Từ điển Anh Việt

  • diplomaed

    /di'plouməd/ (diplomaed) /di'plouməd/

    * tính từ

    có bằng cấp, có văn bằng